Transportation

Map

Train/Bus


Car

Other


Keikyu Heiwajima Station ⇔ BIG FUN Heiwajima Bus Schedule (as of 4/1/2012)

Time From Keikyu Heiwajima Station Time From BIGFUN Heiwajima
9 00 15 30 45       9 35 50          
10 00 20 40         10 10 30 50        
11 00 15 30 45       11 05 20 35 50      
12 00 15 45         12 05 35 50        
13 00 15 30 45       13 05 20 35 50      
14 00 15 30         14 05 20 50        
15 00 15 30 45       15 05 20 35 50      
16 00 15 45         16 05 35 50        
17 00 15 30 45       17 05 20 35 50      
18 00 15 30 45       18 05 20 35 50      
19 00 30 45         19 20 35 50        
20 00 15 30 45       20 05 20 35 50      
21 00 20 40         21 10 30 50        
22 00 20           22 10 40          

JR Omori station east exit⇔Big Fun Heiwajima Bus timetable (as of 4/1/2012)

1.“One coin” Bus (100 yen)

  Boat Race Heiwajima
open closed night boat races
Boat Race Heiwajima Facility open ▼ A(204days)
Boat Race Heiwajima【open】
Boat Race Heiwajima Facility【open】
▼ B(150days)
Boat Race Heiwajima【closed】
Boat Race Heiwajima Facility【open】
▼ D(6days)
Boat Race Heiwajima【night boat races】
Boat Race Heiwajima Facility【open】
closed - ▼ C(5days)
Boat Race Heiwajima【closed】
Boat Race Heiwajima Facility【closed】
-
A Boat Race Heiwajima: Boat Race Heiwajima Facility open 204 days during boat races
Time Leaving Omori station Time Leaving Big Fun Heiwajima
5               5              
6               6              
7               7              
8               8              
9               9              
10               10              
11               11              
12               12              
13               13              
14               14              
15 48 58           15              
16 08 18 28 38 48 58   16              
17 08 18 28 38 48 58   17 00 10 20 30 40 50  
18 08 18 28 38 58     18 00 10 20 30 50    
19 08 28 48         19 00 10 20 30 40 50  
20 08 28 53         20 00 10 20 30 45 50  
21 13 38 58         21 05 10 30 50      
22 18             22 10 40          
23               23              
24               24              
Total 29 Total 29
B Boat Race Heiwajima: Boat Race Heiwajima Facility open 150 days outside of boat races
Time Leaving Omori station Time Leaving Big Fun Heiwajima
5               5              
6               6              
7               7              
8               8              
9 38 58           9              
10 18 38 58         10 10 30 50        
11 18 38 48 58       11 10 30 40        
12 08 18 28 38 48 58   12 00 10 20 40 50    
13 08 18 28 38 48 58   13 00 10 20 40 50    
14 08 18 28 48 58     14 00 10 20 40 50    
15 18 28 38 48 58     15 10 20 30 40 50    
16 08 18 28 48 58     16 00 10 20 30 40 50  
17 08 18 28 48 58     17 00 10 20 30 40 50  
18 08 18 28 38 58     18 00 10 20 30 50    
19 08 28 48         19 00 10 20 30 40 50  
20 08 28 53         20 00 10 20 30 45 50  
21 13 38 58         21 05 10 30 50      
22 18             22 10 40          
23               23              
24               24              
Total 56 Total 61
C Boat Race Heiwajima: Boat Race Heiwajima Facility closed 5 days outside of boat races
Time Leaving Omori station Time Leaving Big Fun Heiwajima
5               5              
6               6              
7               7              
8               8              
9               9              
10               10              
11 48             11 40            
12 08 28 48         12 00 20 40        
13 08 28 48         13 00 20 40        
14 08 28 48         14 00 20 40        
15 18 48           15 10 40          
16 08 28 48         16 00 20 40        
17 08 28 48         17 00 20 40        
18 08 28           18 00 20          
19 08 28 48         19 00 20 40        
20 08 28 53         20 00 20 45        
21 13 38 58         21 05 30 50        
22 18             22 10 40          
23               23              
24               24              
Total 30 Total 31
D Boat Race Heiwajima: Boat Race Heiwajima Facility open 6 days during night boat races
Time Leaving Omori station Time Leaving Big Fun Heiwajima
5               5              
6               6              
7               7              
8               8              
9 38 58           9              
10 18 38 58         10 10 30 50        
11 18 38 48 58       11 10 30 40        
12 08 18 28 38 48 58   12 00 10 20 40 50    
13 08 18 28 38 48 58   13 00 10 20 40 50    
14 08 18 28 48 58     14 00 10 20 40 50    
15 18 28 48         15 10 20 40        
16 08 28 48         16 00 20 40        
17 08 28 48         17 00 20 40        
18 08 28           18 00 20          
19 08 28 48         19 00 20 40        
20 08 28 53         20 00 20 45        
21 13 38 58         21 05 30 50        
22 18             22 10 40          
23               23              
24               24              
Total 47 Total 43

“One coin” Bus

2.Boat race shuttle (free)